ISTORIJA, VEIKLA VADOVYBĖ NARYSTĖ KLUBO ĮSTATAI

KLUBO ĮSTATAI


PATVIRTINTA:
1996 m. gruodžio mėn. 20 d.
Visuotinio susirinkimo protokolu nr. 17

 1. BENDROJI DALIS
  1. Kauno karo istorijos klubas (toliau – klubas) veikiantis prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus, įkurtas 1989 m., 1996m. Kauno Mero potvarkiu Nr. 788 panaikintas ir 1996 m. gruodžio mėn. 20 d. visuotinio susirinkimo atstatytas, yra egzistavusio klubo teisių ir pareigų perėmėjas. Klubas – savarankiška Lietuvos piliečių visuomeninė organizacija, jungianti įvairių profesijų, amžiaus ir tautybių žmones Lietuvos karo istorijos, jos kariuomenės tradicijų puoselėjimui ir atgaivinimui. Klubo buveinė: Vytauto Didžiojo karo muziejus Kaune. Adresas: Donelaičio 64, LT-3000 Kaunas. Tel. 8-37 422 149.
  2. Klubas veikia Kauno mieste.
  3. Klubas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, visuomeninių organizacijų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, šiais įstatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.
  4. Klubas yra juridinis asmuo, turintis savo apvalų antspaudą, simboliką, einamąją sąskaitą viename iš Lietuvoje veikiančių bankų ir po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje.
 2. KLUBO TIKSLAI IR VEIKLA
  1. Klubas rūpinasi Lietuvos kariuomenės dvasinio ir materialinio palikimo išsaugojimu.
  2. Skleidžia visuomenės tarpe Lietuvos kariuomenės įvairių laikotarpių istoriją ir tradicijas.
  3. Renka aukas, kaupia lėšas veiklos programai įgyvendinti.
  4. Organizuoja pažintines ekskursijas, ekspedicijas,stovyklas, renka istorinę medžiagą, rengia paskaitas, susitikimus ir konferencijas karo istorijos tematika.
  5. Klubas turi teisę steigti savo struktūrinius padalinius Kauno mieste.
  6. Klubas gali įstoti į tarptautines visuomenines (ne vyriausybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, visuomeninių organizacijų ar kitiems įstatymams; palaikyti ryšius su kitų valstybių visuomeninėmis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai, visuomeninių organizacijų ir kitiems įstatymams.
 3. KLUBO NARIAI IR JŲ STATUSAS
  1. Klubą sudaro nariai, garbės nariai ir rėmėjai.
  2. Klubo nariu gali būti asmuo pripažįstantis šiuos įstatus, pastoviai dalyvaujantis klubo veikloje ir reguliariai mokantis nario mokestį. Klubo nariu gali būti tik sulaukęs 18 metų Lietuvos Respublikos pilietis.
  3. Klubo garbės nariais gali būti asmenys ypatingai nusipelnę savo veikla įgyvendinant klubo tikslus. Klubo garbės nario vardas suteikiamas visuotiniame klubo narių susirinkime.
  4. Klubo rėmėjais gali būti asmenys, valstybinės ir visuomeninės organizacijos, įmonės, akcinės bendrovės ir kitos įstaigos, materialiai remiančios klubo veiklą. Klubo rėmėjai turi pirmumo teisę klubo organizuojamuose renginiuose.
  5. Kiekvienas klubo narys turi teisę rinkti klubo štabą (valdybą, toliau – štabą) ir būti išrinktas į ją, dalyvauti klubo kultūrinėje, ūkinėje ir komercinėje veikloje.
  6. Klubo nariai gali dalyvauti štabo susirinkimuose su patariamojo balso teise.
  7. Klubo nariai turi nustatyto pavyzdžio klubo nario pažymėjimą.
  8. Kiekvienas klubo narys turi teisę laisvanoriškai išstoti iš klubo, grąžindamas klubo nario pažymėjimą ir kitas išduotas veiklos priemones klubo vadovybei.
  9. Klubo aukščiausias valdymo organas yra visuotinis klubo narių susirinkimas (toliau – susirinkimas), šaukiamas štabo nerečiau kaip vieną kartą per 4 mėnesius.
  10. Susirinkimas šaukiamas, kai to pareikalauja 1/3 klubo narių arba ½ klubo štabo narių, arba klubo Didysis etmonas.
  11. Susirinkimo nutarimai galioja, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusė klubo narių. Sprendimai priimami balsų dauguma.
  12. Susirinkimo kompetencija:
   1. Keičia ir priima klubo įstatus;
   2. Tvirtina klubo programas, veiklos kryptis, finansinės veiklos ataskaitas, nario mokesčio dydį;
   3. Renka štabą ir revizijos komisiją;
   4. Suteikia garbės nario vardus, šalina klubo narius už grubius įstatų pažeidimus;
   5. Nutraukia klubo veiklą, jei už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 klubo narių;
   6. Išklauso Didžiojo etmono, štabo narių, revizijos komisijos ataskaitas ir įvertina atlikta darbą;
   7. Steigia įmones Lietuvos respublikos įstatymų numatyta tvarka.
  13. Sprendimus tarp susirinkimų priima išrinktas štabas, kurį sudaro 5 klubo nariai, renkami vieneriems metams.
  14. Štabas pirmo posėdžio metu išsirenka iš savo tarpo klubo Didįjį etmoną, Lauko etmoną, adjutantą, iždininką – kvartirmeisterį, artilerijos generolą.
  15. Štabas į posėdžius renkasi ir sprendžia iškilusias problemas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. štabo sprendimai priimami parasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau 2/3štabo narių.
  16. Štabo narių nutarimu Didžiajam etmonui suteikiamas XVIII a. pabaigos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenės eilinis karininko laipsnis. Jo laipsnio eiliškumas kylą kas treji metai.
  17. Štabas reprezentuoja klubą miesto savivaldybėje, visuomeninėse ir kitose įstaigose bei organizacijose.
  18. Štabas savo nutarimu gali sustabdyti klubo nario įgaliojimus už grubius įstatų pažeidimus. Galutinį sprendimą priima visuotinis narių susirinkimas.
  19. Štabas turi laikinos kooptacijos teisę iki visuotinio narių susirinkimo.
  20. Neteisėti štabo ar jo narių veiksmai gali būti apskundžiami visuotiniam susirinkimui arba revizijos komisijai.
  21. Klubo Didysis etmonas organizuoja ir vadovauja štabo darbui.
  22. Klubo Didysis etmonas pasitaręs su štabu, gali štabo ir eiliniams klubo nariams suteikti XVIII a. pabaigos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenės puskarininkių ir karininkų laipsnius.
  23. Štabo nariai dirba visuomeniniais pagrindais negaudami atlyginimo.
  24. Revizijos komisija tikrina Didžiojo etmono ir štabo darbą, finansinę ir ūkinę klubo veiklą. Ataskaitą apie patikros rezultatus revizijos komisija pateikia visuotiniam susirinkimui.
  25. Štabo nariai negali būti išrinkti į revizijos komisiją.
 4. KLUBO LĖŠOS IR TURTAS
  1. Klubo turtą sudaro techninės priemonės, įsigytos už klubo narių bei klubo ūkinės veiklos lėšas.
  2. Klubo lėšas sudaro:
   1. Nario mokestis;
   2. Narių rėmėjų, nevalstybinių, tarptautinių visuomeninių organizacijų, akcinių bendrovių, įmonių ir įstaigų dotacijos, labdara.
   3. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas.
   4. Pajamos iš leidybinės veiklos, gavus licenziją ir įkūrus įmonę, įstatymų numatyta tvarka; bei pajamos iš organizacinės veiklos.
   5. Skolinto kapitalo lėšos.
  3. Turtas ir pajamos skiriamos tikslinėms programoms įgyvendinti.
  4. Klubo pajamas ir išlaidas registruoja štabo iždininkas – kvartirmeisteris arba kitas štabo paskirtas atsakingas darbuotojas.
  5. Klubas už savo prievoles atsako visu savo turtu ir lėšomis. Klubo nariai neatsako už klubo prievoles, o klubas neatsako už narių prievoles.
 5. KLUBO VEIKLOS NUTRAUKIMAS
  1. Klubo veiklą nutraukia visuotinis klubo narių susirinkimas. Tokį sprendimą priėmęs susirinkimas sudaro likvidacinę komisiją, kuri nusprendžia tolimesnį klubo turto ir lėšų panaudojimą bei paskirstymą: visą sukauptą turtą paskirstant kiekvienam klubo nariui pagal jo įnašo dydį.

 

Klubo Didysis etmonas                                                                                                                                                    A. Pociūnas

                                                                                     A.V.

 

ĮREGISTRUOTA:
Lietuvos Respublikos
Kauno miesto mero
1997 m. kovo mėn. 5 d.
potvarkiu Nr. 103


ISTORIJA, VEIKLA VADOVYBĖ NARYSTĖ KLUBO ĮSTATAI