Preliminarus Deltuvos mūšio rekonstrukcijos planas


2007 06 22-24

Penktadienis 06 22

Nuo 18 val. – kūrimasis bivake (persirengimai, palapinių statymas, ginklų ir daiktų dėliojimasis...)
Nuo 20 val. – vakarieniavimas (tiršta sriuba, duona), vadų pasitarimas dėl sargybinių ir kitos tvarkos bivake.
20.30 val. – gyvoji karo istorijos pamoka žiūrovams (titnaginio šautuvo veikimo principas, per vamzdžio galo užtaisomos patrankos veikimo principas, demonstraciniai šūviai). Galimos civilių „ekskursijos“ į bivako teritoriją.
21 val. – gyvoji karo istorijos pamoka (prancūzų ir rusų kario ginkluotė ir ekipiruotė).
21.30 val. – vadų pasitarimas (mūšio eigos scenarijaus svarstymas ir veiksmai mūšyje).
22 val. - filmo „Karas ir taika“ Borodino mūšio epizodų demonstravimas (žiūrovams, pageidaujantiems dalyviams).
24.00 val. – komanda „Ilsėtis“.

Šeštadienis 06 23

8 val. – komanda „Keltis“.
Nuo 9 val. – pusryčiai (arbata, sumuštiniai, virti kiaušiniai, daržovės...)
11 val. – komanda „Rinktis“.
11.30 val. – išvykimas į Ukmergę.
11. 45 val. – rikiavimasis paradui aikštėje prie šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios Ukmergėje.
12 val. – išžygiavimas į Ukmergės centrą.
12.10 val. – patrankų ir šautuvų saliutas Ukmergei prie paminklo „Lituania Restituta“.
12.20 val. - išvykimas į Deltuvą.
12.40 val. – vainiko ir gėlių padėjimas, saliutai prie obelisko Deltuvos mūšiui atminti.
13 val. – sugrįžimas į stovyklą.
Nuo 13 val. – pietūs „Armonos“ kavinėje.
14 val. – gyvoji karo istorijos pamoka (Deltuvos mūšio istorija).
14.30 val. – gyvoji karo istorijos pamoka. (LDK pėstininkų regimento ekipiruotė).
15 val. – komanda „Rinktis“.
15-16 val. – pasiruošimas Deltuvos mūšio inscenizacijai (stovykloje).
16 – 17 val. – Deltuvos mūšio inscenizacija
17 – 17.10 val. – ginklų patikrinimas (stovykloje arba mūšio lauke)
Nuo 17.10 val. – Deltuvos mūšio inscenizacijos dalyvių broliavimasis su žiūrovais ir tarpusavyje.
Nuo 17 val. – pirtis (šalia mūšio lauko).
Nuo 19 val. – vakarienė kavinėje „Armona“.
Nuo 20 val. – išridenamos alaus bačkos...
Nuo 22 val. – Joninių muzika ir laužas.
24 val. – 1 LDK Didžiosios Buožės pėstininkų regimento kareiviškos košės vaišės. Fejerverkai.
1 val. (sekmadienis) – komanda „Ilsėtis“.

Sekmadienis 06 24

9 val. – komanda „Keltis“.
10 val. – pusryčiai (arbata, sultinys, košė, sumuštiniai, daržovės).
Nuo 11 val. – palapinių tvarkymasis, pasirengimas išvykimui (kam reikia)
Toliau, kaip Dievas duos...

 

PRELIMINARUS MŪŠIO VEIKSMŲ SCENARIJUS

1. Rusų ir prancūzų pajėgos išžygiuoja iš stovyklos pro skirtingus vartus ir išsirikiuoja skirtingose tvenkinio pusėse. Patrankos priekyje.
2. Būgnai. Rusų artilerija ir jėgeriai išsidėsto iš anksto paruoštuose įtvirtinimuose (redute).
3. Pajuda prancūzų jėgeriai. Padriki pasišaudymai tarp jėgerių iš mūšio laiko galų. Pasirodo keli raitieji jėgeriai (husarai, ulonai...). Keli rusu artilerijos šūviai, keli pirotechnikos sprogimai mūšio lauko prancūzų pusėje. Raiteliai iššuoliuoja iš mūšio lauko. Dar šūvis – sprogimas, prancūzų jėgeriai šaudydami atsitraukia prie pagrindinių pajėgų.
4. Būgnai. Link reduto išžygiuoja pagrindinės rusų pajėgos, išsidėsto flanguose abipus reduto.
5. Į mūšio lauką atžygiuoja prancūzų pajėgos. Priekyje išdėstoma artilerija. Daliniai išsidėsto už jos viena linija. Prasideda pasiruošimo mūšiui ceremonijos: maldos, vyno gėrimas... (tikriausiai kas nors panašaus vyksta ir rusų pusėje).
6. Prancūzų daliniai išsirikiuoja mūšiui (centre artilerija, pėstininkai šonuose, prieš juos jėgeriai).
7. Prasideda intensyvus prancūzų artilerijos šaudymas-pirotechnikos sproginėjimas už rusų pozicijų (9-10 šūvių). Užsidega vienas iš namų muliažų. Rusai atsako keliais šūviais- sprogimais, keliais „tuščiais“ šūviais. Pajuda prancūzų jėgeriai – šaudo, pasiekę mūšio lauko vidurį padeginėja dalį šlapių šiaudų (dūmai, ugnis...). Į jėgerius šaudo rusų pėstininkai stovėdami vietoje. Jėgeriai traukiasi.
8. Vėl šaudo prancūzų ir rusų artilerija. 5 sprogimai rusų pusėje, 3 – prancūzų. Flangais pajuda prancūzų pėstininkai, šiek tiek į priekį išeina rusų pėstininkai. Judėjimas lėtas su sustojimais salviniams šūviams. Rusų pėstininkai taip pat šaudo salvėmis, lėtai juda link prancūzų (tenutolsta nuo reduto 25 – 30 metrų). Paskutiniai du rusų artilerijos šūviai su pirotechnine sinchronizacija, toliau jie šaudo tuščiais. Prancūzai šaudo tuščiais (tipo, karteče). Prancūzai priartėja prie rusų. Durtuvų kautynės. Rusai nustumia prancūzus apie 5-6 metrus, stoja. Prancūzai lėtai traukiasi (keli būriai žygiuoja atgal, vienas pridenginėja šaudydamas, po to keičiasi, tai vyksta abiejuose flanguose). Rusai taip pat atsitraukia. Kol vyko susidūrimai, po paskutinių pirotechnikos sprogimų prancūzų pusėje, prancūzų artilerija pasistūmėja į priekį apie 30-40 m. Pasitraukę prancūzai rikiuojasi į vieną liniją
9. Prancūzai perdislokuota artileriją į flangus ir priekį, pėstininkai susirikiuoja į vieną liniją. Rusų artilerija ir pėstininkai šaudo retais pavieniais šūviais.
10. Pajuda prancūzų pėstininkų linija. Juda lėtai su sustojimais šūviams. Prancūzų artilerija iš flangų šaudo į rusus (tuščiais). Rusai iš flangų pajuda link centro, rikiuojasi priešais savo artileriją į vieną liniją, pajuda link prancūzų. Sustojimai salviniams šūviams.
11. Apie 40 m. nuo rusų pozicijų abi linijos susitinka, Intensyvus durtuvų mūšis su rikiuočių išardymas, kova vyras prieš vyrą. Daug žuvusių ir sužeistų. Prancūzų artilerija flanguose juda į priekį, pasiekia beveik mūšio lauko vidurį.
12. Po 3-4 minučių durtuvų kautynių, būgnai. Likę gyvi iš abiejų pusių (apie puse) traukiasi (rusai į reduto flangus, prancūzai į naują artilerijos užimtą liniją). Laukas nuklotas kritusiais ir sužeistais.
13. Iš abiejų pusių – baltos parlamentarų vėliavos, Karininkai su palydomis susitinka ir sutaria dėl paliaubų sužeistiesiems ir nukautiesiems surinkti.
14. Intensyviai dirba markitantės – po viena ar kelios gabena sužeistuosius link savo pozicijų. Rikiuotėse karininkai ryžtingai „įvedinėja tvarka“ – lygiuoja gretas, gal net davinėja muštro komandas (Kairėn, dešinėn, ginklą ant peties...). Rikiuotės pasipildo „atgijusiais“ ir pasveikusiais.
15. Baigus rinkti sužeistuosius – lemiamas puolimas – šaudo prancūzų artilerija (5 pirotechniniai sprogimai, vėliau tuščiais), užsidega antras namo muliažas, Prancūzų rikiuotė šaudo salvėmis. Rusai atsakinėja retais patrankų ir šautuvų šūviais. Pajuda prancūzų linija (su tarpais tarp dalinių). Pradeda trauktis rusų artilerija, patraukus pabūklus apie 5-7 metrus, pabūklai paliekami. Kairysis rusų pėstininkų sparnas traukiasi sparčiau, dešinysis (su vėliava) atkakliai ginasi (dažni pavieniai šūviai). Analogiškai juda ir prancūzų rikiuotė – kairysis sparnas kerta redutą ir juda toliau link degančių namu muliažų, centras supa dešinįjį rusų sparną. Dalis prancūzų artileristų apsuka rusų patrankas ir padaro po vieną –du šūvius rusų link. Dešinėje pusėje esantys prancūzai apsupa rusų dalinį, po trumpų durtuvų kautynių jie pasiduoda (atiduoda vėliavą, sudeda ginklus).
16. „Iš visų pakampių“ į mūšio lauko centrą renkasi būgnininkai – kviečia rikiuotis. Grįžta pasitraukę rusai, juos nusiviję prancūzai, nusiginklavę rusai ginkluojasi ir t.t. – visi daliniai rikiuojasi į vieną liniją skersai mūšio lauko. GINKLŲ PATIKRINIMAS.
17. Padėkos, pagerbimai, dovanos...
18. Mūšis baigtas - taika.

MŪŠIS VYKS IŠILGAI LAUKO. JEI JI STEBĖTI NUO KALNELIO (SĄLYGINAI PAVADINKIME JI „NAPOLEONO KALNELIU“) TAI TVENKINYS (IR BIVAKAS) BUS MUMS UŽ NUGARŲ, PRANCŪZAI BUS IŠSIDĖSTĘ KAIRĖJE, RUSAI DEŠINĖJE, KALNELIS BUS BEVEIK PER MŪŠIO LAUKO VIDURĮ, UŽ RUSŲ POZICIJŲ DAR NEMAŽAS PLOTAS PIROTECHNINĖMS „ZABOVOMS“.