Lietuvos 18 a. pab.–19 a. pr. karo istorijos klubų preliminarus 2007 m. renginių

p l a n a s (2007-03-22):

Eil. Nr. Klubas                    Renginys

1-as pėstininkų pulkas

Artilerija

129 de ligne

Data

Vieta

1 Ostrada

-

-

+

03-31,04-01 Lenkija
2 Kosciuškos sukilimas

+

+

-

04-13,15 Lenkija - Varšuva
3 Gdanskas

-

+

+

05-23,25 Lenkija -Gdanskas
4 Fridland

-

-

+

06-16,17 Kaliningrado sritis
5 Deltuva

+ organizatorius

+

+

06-22,23 Lietuva, Deltuva Ukmergės raj.
6 Siege de Kolberg

-

-

+

06-29, 07-01 Lenkija - Kolobžegas
7 Persikelimo per Nemuną ir Tilžės taikos paminėjimas

+

+ organizatorius

+

07-06,08 Lietuva, Kaunas
8 Oblężenie Nysy 1807

-

+

-

07-27,28 Lenkija - nysa
9 Bedomin 2007

-

-

+

08- 10,12 Lenkija
10 Groseckau

-

-

+

08-18 Latvija
11 Siege de Glatz

-

-

+

08-24,26 Lenkija - Kłodzko
12 Zlaty Hory

+

-

-

08- Čekija
13 Ostrolenka

+

+

+

07-09-7,8 Lenkija - Ostrolęka
14 Dole

+

+

+

09-14,15 Latvija, Doles sala
15 Bivakas

+ organizatorius

+

+

10- Lietuva, Ukmergės raj.
16 Berezina

+?

+?

-

11- Baltarusija, Borisovas
17 Noc listopadowa

+

+

-

11- Lenkija, Varšuva

Lietuvos 18 a. pab. – 19 a. pr. Karo istorijos klubų atstovų pasitarimo

PROTOKOLAS Nr. 1

Kaunas, Karininkų ramovė, 2007-01-27 
 

Dalyvauja: 129-tas linijinis pulkas (Kaunas), LDK 1-as Didžiosios Buožės pėstininkų pulkas (Ukmergė), R. Tyzenhauzo raitosios artilerijos baterija (Kaunas), Anykščių Dariaus ir Girėno šaulių kuopa (Anykščiai). Prūsijos lietuvių dragūnų pulką (Klaipėda) jų pavedimu atstovavo Marijus Taletavičius iš 129-o linijinio pulko. 
 

Darbotvarkė: klubų tarpusavio santykių bei ryšių palaikymas ir plėtojimas. 
 

      Įžanginį žodį tarė LDK artilerijos plk. ltn. V. Drupas. Jis akcentavo poreikį klubams palaikyti gerus tarpusavio santykius, kaip laikmečio, kuriame gyvenime, reikalavimą.

      Buvo išsiaiškinta, kad visi klubai teisiškai yra registruoti ir savarankiški, tik anykštėnų artileristai yra šaulių kuopos padalinys. pastebėta, kad klubai, norėdami neatsilikti nuo kaimyninių šalių, turėtų tobulinti savo uniformas bei amuniciją. Ypač dėmesį turėtų atkreipti į savo aprangą Anykščių artileristai, kurie norėdami dalyvauti tarptautinėse mūšių inscenizacijose, turėtų persisiūti uniformas. Taip pat Kauno artileristų kiveriai visiškai netinkami vėlesnėse nei 1812 m. inscenizacijose.

      LDK artilerijos plk.ltn. A. Daugirdas, pritardamas V. Drupo minčiai, išsakė nuomonę, kad esame nedidelė grupelė bendraminčių, turinčių panašius tikslus, todėl veikdami iš vien, galėtume pasiekti žymiai geresnių rezultatų. 

      Kitų klubų atstovai, pritarė dėl klubų bendradarbiavimo, buvo išsakyta minčių apie galimybę organizuoti bendrus renginius, apie būtinybę informuoti vieni kitus apie organizuojamus renginius, kviesti visus Lietuvos klubus į savo organizuojamus renginius, keistis informacija apie renginius užsienyje bei galimybes juose dalyvauti. Taip pat lengviau ir paprasčiau būtų bendrai organizuoti išvykas į užsienį. Julius Zareckas pasiūlė suvesti į vieną sistemą visus Lietuvoje organizuojamus renginius. Marijus Taletavičius pasiūlė organizuoti bivakus Lietuvos klubams, kurių metu žmonės galėtų ir pasikeisti informacija, pasidalinti patirtimi, ir pasimokyti, ir geriau susipažinti vieni su kitais.

      Trumpai buvo aptarti numatomi Lietuvoje šių metų renginiai. Ukmergės pėstininkai informavo, kad deltuvos mūšio inscenizacijos data yra birželio 23 d., kad šiemet numatoma apie 120-130 dalyvių, ieškoma sponsorių, galimybių visiem dalyviams dalinai padengti kelionės išlaidas, panaudoti pirotechniką... Prašymas: kuo gausiau visiems Lietuvos klubams dalyvauti.

      Kauno karo istorijos klubas, jau kuris laikas užsiima žuvusiųjų panerių kautynėse palaidojimo vietos paieškomis. Jei reikalai palankiai susiklostys, gal būt liepos mėnesio pradžioje pavyks surengti inscenizaciją ir pažymėti palaidojimo vietą. Abiejų Kauno klubų nuomonė sutapo, kad reiktų paminėti Tilžės taiką ir Persikėlimą per Nemuną. 
 

      N U T A R I M A S:

      1. Visi klubai dviejų savaičių laikotarpyje atsiunčia numatomų organizuoti renginių planus (karoklubas@gmail.com).

      2. Visi klubai dviejų savaičių laikotarpyje atsiunčia renginių, kuriuose numato dalyvauti, planus (karoklubas@gmail.com).

      3.  Kartą metuose (sausio 2-oje – vasario 1-oje pusėje) rotacijos principu vienas iš klubų organizuoja Lietuvos klubų atstovų pasitarimą. Reikalui esant toki pasitarimą galima sušaukti papildomai.

      4.  Kartą metuose organizuojamas Lietuvos klubų bivaką.

      5.  Paminėti Tilžės taiką bei Persikėlimą per Nemuną šiais jubiliejiniais 2007 metais.

      6. Kiek įmanoma gausiau dalyvauti vieni kitų organizuojamuose renginiuose. 
 

Susitikimo iniciatorius, KKIK štabo viršininkas

LDK artilerijos plk. ltn.                                                                                      Algimantas Daugirdas 
 

KKIK štabo furjeris                                                                                           Gerda Dručkuvienė